Transpordialased mõisted ja viited

haagistemahutavus

POOLHAAGIS

pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m

Poolhaagis ikoon

MEGAHAAGIS

pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 3m

Megahaagis ikoon

EUR ALUS

Kaubamaht max 33 eur alust

FIN ALUS

Kaubamaht max 26 fin alust
EUR alus MAX kg MAX m3 LDM
1 740 2,7 0,4
2 1 480 5,4 0,8
3 2 220 8,1 1,2
4 2 960 10,8 1,6
5 3 700 13,5 2
6 4 400 16,2 2,4
7 5 180 18,9 2,8
8 5 920 21,6 3,2
9 6 660 24,3 3,6
10 7 400 27 4
11 8 140 29,7 4,4
12 8 880 32,4 4,8
13 9 620 35,1 5,2
14 10 360 37,8 5,6
15 11 100 40,5 6
16 11 840 43,2 6,4
17 12 580 45,9 6,8
18 13 320 48,6 7,2
19 14 060 51,3 7,6
20 14 800 54 8
21 15 540 56,7 8,4
22 16 280 59,4 8,8
23 17 020 62,1 9,2
24 17 760 64,8 9,6
25 18 500 67,5 10
26 19 240 70,2 10,4
27 19 980 72,9 10,8
28 20 720 75,6 11,2
29 21 460 78,3 11,6
30 22 200 81 12
31 22 940 83,7 12,4
32 23 680 86,4 12,8
33 24 000 89,1 13,2
FIN alus MAX kg MAX m3 LDM
1 925 3,3 0,5
2 1 850 6,6 1
3 2 775 9,9 1,5
4 3 700 13,2 2
5 4 625 16,5 2,5
6 5 550 19,8 3
7 6 475 23,1 3,5
8 7 400 26,4 4
9 8 325 29,7 4,5
10 9 250 33 5
11 10 175 36,3 5,5
12 11 100 39,6 6
13 12 025 42,9 6,5
14 12 950 46,2 7
15 13 875 49,5 7,5
16 14 800 52,8 8
17 15 575 56,1 8,5
18 16 650 59,4 9
19 17 575 62,7 9,5
20 18 500 66 10
21 19 425 69,3 10,5
22 20 350 72,6 11
23 21 275 75,9 11,5
24 22 200 79,2 12
25 23 125 82,5 12,5
26 24 000 85,8 13

veosekindlustus

 

Up North omab rahvusvahelist ekspedeerija vastutuskindlustust, mis tagab kaupadele esmase kindlustuskaitse ja loomulikult teeme omaltpoolt kõik selleks, et kaubad turvaliselt sihtkohta toimetada. Meile usaldatud konfidentsiaalne info ei jõua kolmandate isikute kätte ja kaitseme Teie ärisaladusi parimal viisil. Kõik Up North´i autod ja haagistes veetavad kaubad on kaetud ekspedeerija vastutuskindlustusega ja kaupadele kehtib CMR kindlustus mis on aluseks võimalike kaubakahjudega seotud olukordade lahendamisel.

 

Vedaja vastutus erinevate transpordiliikide lõikes on järgmine:

 
  • Õhutranspordis kuni 19.00 SDR-i brutokaalu kg kohta
  • Maanteetranspordis kuni 8.33 SDR-i brutokaalu kg kohta
  • Meretranspordis kuni 2.00 SDR-i brutokaalu kg kohta

* 1 SDR = ~EUR 1,18 SDR tänase päeva väärtuse leiad siit!

Kui saadetis on keskmisest oluliselt suurema väärtusega või tegemist on kõrgemasse riskigruppi kuuluvate kaupade transpordiga soovitame sõlmida täiendava kaubakindlustuse konkreetsele veole. Koostöös meie kindlustuspartneriga on võimalik sõlmida ühekordne või pikaajaline poliis täiendava kindlustuskaitse tagamiseks.

tarnetingimused

 

Incoterms sätestab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused. Incoterms 2000 töötati välja Pariisis Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce – ICC). Incoterms tarnetingimused koosnevad 13-st erinevast klauslist, mis on jagatud laevatranspordi ja teiste transpordiliikide kohta.

 

FCA – Free Carrier

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

 

CPT – Carriage Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi ja logistika korraldamine, selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

 

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

 

EXW – Ex Works

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

 

DDP – Delivered Duty Paid

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.

 

DAP – Delivered At Place

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. DAP on uus tarneklausel, mis on loodud klassifikaatori eelmise versiooni (2000) kolme tarneklausli (DAF, DES ja DDU) asemel.

 

DAT – Delivered At Terminal

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõiki kulusid ja riski. DAT on uus tarneklausel, mis asendab klassifikaatori eelmise versiooni (2000) tarneklauslit DEQ-i – tarnitud kailt.

ohtlikud kaubad

 

ADR ehk ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade alla liigitatakse ained ja esemed, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada tervist, keskkonda või vara ja ohtlike kaupade vedu toimub ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road) reeglistiku kohaselt. ADR ohtlike kaupade vedude teostamisel peab autol olema vastav varustus ja ADR ohtlike veoste vedamiseks on vedaja kohustatud omama kehtivat litsentsi ning autojuht peab olema läbinud koolituse omamaks ADR kauba vedamise tunnistust.

 
Ohtlike ainete klassifitseerimise 13 klassi:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2.Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioaktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

 

IMO ehk ohtlike kaupade vedu merel

Ohtlike kaupade vedude teostamisel meritsi lähtume IMO (International Maritime Organisation) sätetest mille eesmärk on tagada mereohutus ja -turvalisus, säästa keskkonda, lahendada juriidilised küsimused ning fikseerida osapoolte tehniline koostöö. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) sätestab, et sadamas vastuvõetav ohtlik kaup peab olema nimetatud, pakitud ja märgistatud (varustatud siltidega ja plakatitega) IMDG nõuete kohaselt. Kauba saatja on täielikult vastutav õige märgistuse eest.


 

ADR & IMO dokumendid ja nende esitamine

Juhul, kui soovite tellida multimodaalse transporditeenuse (ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotransporti) on väga oluline, et kauba nimetused, pakendamine ja märgistamine vastaks mõlema transpordiliigi ohtlike kaupade veo nõuetele. Ametlikes ja tehnilistes dokumentides ei ole lubatud piirduda ainult ohtliku kauba või aine kaubandusliku nimetusega, oluline on siinkohal ohtliku kauba või aine õige nimetus (the proper shipping name) UN number, klass ja pakkegrupp. Samad nõuded kehtivad ka kauba või aine kohta mis on klassifitseeritud kui Limited Quantities – veo tellimisel on oluline  koos dokumentidega edastada allkirjastatud ohtliku veose deklaratsioon (Dangerous Goods Declaration) ja vajadusel ka deklaratsiooni originaal.

2020 © UP North OÜ